top of page
Welcome To ONE MORE LINK (1).png
Welcome To ONE MORE LINK (2).png
Welcome To ONE MORE LINK (3).png

"ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมนั้นเพิ่มขึ้นไปด้วยและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกัสุขภาพ

เพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่มีมาตรฐานเเละสามารถตรวจสอบได้"

bottom of page