top of page

ABOUT US

Who We Are

(งานบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม , รับกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ , สินค้าตัดสต๊อก ,RDF , Pyrolysis)

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลล่าสุดมีถึง 143,000 โรงงาน

โดยผลิตกากฯเข้า สู่ระบบมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัด

อย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

 เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการ

ให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูงเเละสามารถตรวจสอบได้

bottom of page