top of page

"Rubber for Pyrolysis" หรือ "Tyre for Pyrolysis"

 หมายถึงกระบวนการการย่อยสลายวัสดุยางพาราหลังการใช้งาน โดยทำในสภาพอากาศที่ไม่มีออกซิเจนหรือในสภาพอากาศที่จำกัดออกซิเจน (anaerobic conditions) โดยใช้ความร้อนเพื่อย่อยสลายสารประกอบของยางพารา (rubber) หรือยางรถ (tyre) ในขณะนี้, กระบวนการ pyrolysis ถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดยางรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือเสียหาย, โดยทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้, หรือเพื่อผลิตพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ, น้ำมัน, หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการนี้กลายเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและยอมรับได้ในการจัดการกับยางที่ไม่ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและทำให้ลดปริมาณขยะที่สิ้นเปลืองลง.

CR.chatGPT

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Kommentare


bottom of page