top of page

"Monitoring well" หรือ "การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน"

"Monitoring well" หรือ "การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน" เพื่อติดตามและวัดปริมาณน้ำในพื้นดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ มักถูกใช้ในงานด้านระบบนิเวศวิทยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ.

บ่อตรวจสอบทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบสภาพน้ำในพื้นที่ ที่ต้องการ การประเมิน โดยมักจะถูกติดตั้งในพื้นที่ ที่มีน้ำบาดาลหลายประการหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษหรือสารเคมีที่มีส่วนผสมในน้ำ. บ่อตรวจสอบมักถูกก่อสร้างด้วยท่อที่มีการเจาะรูตามความลึกลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน และมีระบบส่งข้อมูลหรือตัวบ่อที่ใช้ในการวัดระดับน้ำและบางครั้งอาจมีเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณสมบัติของน้ำเช่น อุณหภูมิ, ความเข้มข้น, หรือสารละลายที่มีอยู่ในน้ำ. ข้อมูลจากบ่อตรวจสอบนี้มีความสำคัญในการประเมินสภาพน้ำในพื้นที่และการจัดการทรัพยากรน้ำ.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentarios


bottom of page