top of page

Manifest คือ เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

Manifest คือ เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย หมายความว่า เอกสารที่ออกให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย และผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบหมายให้ขนส่งของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง

การจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ต้องจัดทำโดยผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ซึ่งจะประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนารวม 6 ฉบับ โดยเมื่อเกิดการขนส่งของเสียอันตรายขึ้น – ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย เก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 ไว้อย่างน้อย 3 ปี และส่งฉบับ 3 ไปที่หน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน 15 วัน – ผู้ขนส่งของเสียอันตราย นำใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 1, 4, 5, 6 ติดไปกับรถขนส่งจนถึงสถานที่เก็บกัก บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย เพื่อลงนามหลังตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเก็บฉบับที่ 4 ไว้ – ผู้รับบำบัด และกำจัดของเสียอันตราย เก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 5 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี ส่งคืนฉบับที่ 6 แก่ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย และนำส่งฉบับที่ 1 ไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใน 15 วัน

การลงนามใน Manifest ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามรายชื่อในหนังสือรับรองบริษัท หรือได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้สามารถลงนามในเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายได้

CR. https://www.en-technology.com/manifest/

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 21 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page