top of page

"Global warming"

"Global warming" หมายถึง การเพิ่มความร้อนของโลกในระยะเวลาที่ยาวนาน. นั่นคือกระบวนการที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น, ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก.

การเพิ่มความร้อนนี้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, เช่น ไดออกไซด์ (CO2), มีเทอร์ (Methane), และไนโตรเจนไอออกไซด์ (Nitrous oxide) ไปในบรรยากาศ. ก๊าซเหล่านี้มีความสามารถในการดักกลุ่มของพลังแสงและความร้อนจากโลก, ทำให้ความร้อนไม่สามารถระบายออกจากบรรยากาศได้, ทำให้สะสมไว้ในบรรยากาศและทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น.

ผลกระทบของ global warming รวมถึง:

1. การทำลายป่าและระบบนิเวศ: การเพิ่มอุณหภูมิส่งผลให้ป่าและระบบนิเวศถูกทำลายจากไฟป่า, การเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ, และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีผลต่อสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่นั้น.

2.การเปลี่ยนแปลงทางทะเล: การร้อนขึ้นของโลกทำให้น้ำทะเลระดับสูงขึ้น, ทำให้เกิดปัญหาการน้ำท่วมทางชายฝั่ง.

3. ผลกระทบทางสังคม: ผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิโลกส่งผลให้มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สูญเสียงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ, และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน.

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดูแลสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัญหา global warming เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

コメント


bottom of page