top of page

"Environment test" หรือ "การทดสอบสิ่งแวดล้อม"

"Environment test" หรือ "การทดสอบสิ่งแวดล้อม" หมายถึงกระบวนการที่ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือเพื่อวัดและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ, น้ำ, และดิน เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม.

การทดสอบสิ่งแวดล้อมมีหลายประการและสามารถนำมาใช้เพื่อวัดตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น การวัดปริมาณสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำ, การวัดความสะอาดของอากาศ, การตรวจวัดการปล่อยก๊าซ, การวัดคุณภาพดิน, และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนี้สามารถใช้ในการทำนายและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์.

การทดสอบสิ่งแวดล้อมมักถูกนำมาใช้ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบนิเวศวิทยา, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การสำรวจและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชนบทหรือเมือง และกิจกรรมวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั่วไป.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 4 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page