top of page

"Environment Test"

หรือ "การทดสอบสิ่งแวดล้อม" หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อวัดและประเมินสภาพแวดล้อม หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วนในพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ปริมาณและคุณภาพของตัวแปรที่สำคัญ. 

Environment tests ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อ:

1.ประเมินคุณภาพอากาศ:การตรวจวัดระดับของก๊าซ, ฝุ่น, และสารมี毒อื่น ๆ ในอากาศ.

2.วัดคุณภาพน้ำ: การตรวจวัดความบริสุทธิ์ของน้ำในทะเล, แม่น้ำ, หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ.

3.การตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยา:การวัดดิน, หิน, หรือองค์ประกอบธรณีวิทยาที่มีผลต่อระบบนิเวศ.

4. วัดระดับเสียง: การวัดระดับเสียงในพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง.

5. การตรวจวัดแสง:การวัดแสงในพื้นที่เพื่อประเมินการใช้งานพลังงานและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง.

6.วัดปริมาณน้ำ: การวัดปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วม.

การทดสอบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตาม, วิเคราะห์, และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม. ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสิ่งแวดล้อมช่วยให้ภาครัฐ, ธุรกิจ, และชุมชนสามารถตัดสินใจและวางแผนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างทำนบทางสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.

CR.chatGPT

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Kommentare


bottom of page