top of page

ไมโครพลาสติก (Microplastics)

คือ อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มักเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจากพลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่มีรูปร่างทรงกลม ทรงรี หรือบางครั้งมีรูปร่างไม่แน่นอน

โดยไมโครพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. Primary microplastics เป็นพลาสติกที่ถูกผลิตให้มีขนาดเล็กมาตั้งแต่ต้น เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น เม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic pellet) เม็ดพลาสติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เครื่องสำอาง หรือยาสีฟัน

2. Secondary microplastics เป็นพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ หรือมาโครพลาสติก (Macroplastic) ซึ่งสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานเกิดการย่อยสลายหรือแตกหัก โดยกระบวนการย่อยสลายพลาสติกขนาดใหญ่ให้กลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กนี้สามารถเกิดได้ทั้งกระบวนการย่อยสลายทางกล (Mechanical degradation) กระบวนการย่อยสลายทางเคมี (Chemical degradation) กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biological degradation) และกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ ((UV degradation)

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page