top of page

แนวคิด ESG คืออะไร

ESG คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่บริษัทต่างๆ นำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่หากำผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ Environment, Social และ Governance

  • Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ หลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษ การจัดการของเสีย การรีไซเคิล การจัดการกับพลาสติก

  • Social (สังคม) คือ หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดการจัดการความสัมพันธ์กับ ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างไร เช่น ความเป็นอยู่ของพนักงาน, ค่าแรงที่เป็นธรรม

  • Governance (ธรรมาภิบาล) คือ หลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

CR. https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2722573

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 5 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page