top of page

วัสดุแต่ละชนิดย่อยสลายเฉลี่ยนานแค่ไหน? VisualNerd

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ สิ่งของ ภาชนะแต่ละสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นเมื่อเราทิ้งไปกลายเป็นขยะ ว่าแต่ขยะเหล่านั้นเมื่อไหร่มันจะหายไปจากโลกนี้ วันนี้ชวนดูระยะเวลาเฉลี่ยในการย่อยสลายของวัสดุต่างๆในสิ่งแวดล้อม #การย่อยสลายคืออะไร? การย่อยสลาย (Decomposition) คือ การแตกตัวหรือการสลายตัวของสารอินทรีย์เชิงซ้อนจนกลายเป็นสารอินทรีย์ธรรมดาโดยกระบวนการทางเคมีหรือชีวภาพ ซึ่งขยะที่เราสร้างทุกวันมีทั้งที่ย่อยสลายได้ในเวลาตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 450 ปี หรือแม้แต่แบบที่ย่อยสลายไม่ได้เลย ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม #การย่อยสลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายนานเท่าไหร่ ดูอย่างไร และในการย่อยสลายนั้น ทิ้ง ๆ อยู่ตามพื้นทั่วไปจะหายไปไหม การย่อยสลายของขยะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทางสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ความลึกของการฝังและชนิดของดิน ความชื้น การเข้าถึงของแสง พื้นผิว ชนิดและความหนาของวัสดุ ระยะเวลาและอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นถ้าเราวางขยะบางชนิดไว้ในห้องเฉย ๆ มันจะไม่สามารถย่อยสลายได้แน่นอน ซึ่งสำหรับเรื่องระยะเวลา อย่างที่บอกว่าชนิดของวัสดุที่ทำขยะชิ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นขยะแต่ละชิ้นจะใช้เวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัสดุด้วย ยกตัวอย่างเช่น พืชผักที่จะใช้เวลา 5 วัน - 1 เดือน ต่างจากถุงพลาสติก ขวดพลาสติก แก้วพลาสติกที่ใช้เวลา 450 ปีหรือนานกว่านั้น CR. การย่อยสลาย https://th.grundfos.com/.../encycloped.../decomposition.html สภาพแวดล้อมในการย่อยสลาย https://themomentum.co/.../2019/10/Biodegradable-01.jpg การย่อยสลายทางชีวภาพ และกายภาพ https://themomentum.co/.../2019/10/Biodegradable-01.jpg http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/the-fact-of.../

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 1 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

コメント


bottom of page