top of page

ลำดับประเภทโรงงาน 106

ประเภทและลักษณะกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

เป็นการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น

   1) ทำสีน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำมันหล่อลื่น ใช้แล้ว       (Waste Oil Refining)

   2) สกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือ ตะกอนน้ำมันดิบ  (Waste Oil Separation)

   3) สกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery)

   4) กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Solvents Recovery)

   5) ทำเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)

   6) ทำเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)

   7) ซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์

   8) คืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid/Base Regeneration)

   9) คืนสภาพถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Regeneration)

   10) ผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี ซึ่งมีการนำเคมีภัณฑ์หรือ สารเคมีที่ใช้งานแล้ว หรือเสื่อมสภาพมาเป็น วัตถุดิบในการผลิต

   11) ซ่อมแซม ปรับปรุง บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดหรือล้างผลิตภัณฑ์แก้ว

กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Solvents Recovery)

สกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery)

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 0 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page