top of page

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 3 แบบ

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 3 แบบ ได้แก่

1) บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

2) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์และ

3) บ่อดัก ไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

1) บ่อดักไขมันสำเร็จรูป บ่อดักไขมันสำเร็จรูป เป็นบ่อที่ทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน

2) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.8-1.2 เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ

3) บ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างโดยใช้แบบหล่อคอนกรีต มีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมาะกับแหล่ง กำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม หรือโรงอาหารสำหรับสถาบันขนาดใหญ่

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 5 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page