top of page

พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Energy)

พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Energy) หมายถึง การใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหรือตัวกลางที่นำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า "เซลล์ไฮโดรเจน" (Hydrogen Fuel Cell) หรือผ่านกระบวนการสังเคราะห์ (Hydrogen Synthesis) เพื่อให้ได้สารที่ใช้ในการผลิตพลังงาน.

กระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่พึงประสงค์ที่สุดคือการใช้น้ำ (H2O) และแหล่งพลังงานหรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยกระบวนการนี้เป็นการใช้พลังงานเพื่อทำให้การผลิตไฮโดรเจนเป็นไปได้มีการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีความสะอาดเป็นหลัก.

เมื่อไฮโดรเจนถูกผลิตขึ้นมาแล้ว มันสามารถนำมาใช้ในหลายวิธี เช่น:

1.เซลล์ไฮโดรเจน: กระบวนการที่ใช้ไฮโดรเจนและออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยที่ผลลัพธ์หลักคือน้ำและความร้อน.

2.ใช้เป็นเชื้อเพลิง: ไฮโดรเจนสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เมื่อนำไปผสมกับออกซิเจน ทำให้เกิดพลังงานและปล่อยน้ำเป็นผลลัพธ์.

3.การใช้เพื่อจัดเก็บพลังงาน:ไฮโดรเจนสามารถใช้เป็นตัวจัดเก็บพลังงานได้ เมื่อมีพลังงานเกินมาจากแหล่งที่สร้างพลังงาน ไฮโดรเจนสามารถผลิตขึ้นแล้วเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลัง.

การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนมีความสนใจเพราะมันมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และการใช้ไฮโดรเจนในระบบพลังงานสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Commenti


bottom of page