top of page

พลังงานสะอาด (Clean Energy)

พลังงานสะอาด (Clean Energy) หรือเรียกอีกชื่อว่าพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Renewable Energy) เป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานจากแหล่งที่เป็นไม่ทดแทนได้ เช่น น้ำมันหินดำ และกัญชาดำ

นี่คือบางประเภทของพลังงานสะอาด:

  • 1.พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy): ได้จากการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า มีทั้งระบบรับตรง (PV) และระบบอุณหภูมิค่อนข้าง (CSP) ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและก็ใช้อุณหภูมิในการผลิตไอน้ำ

  • 2.พลังงานลม (Wind Energy): ได้จากการใช้กลไกต่าง ๆ เช่น ตะเกียงลมหรือเทอร์บินวีนด์เทิร์บนั่นโปรยหลายยานยนต์บนท้องนาเพื่อสร้างไฟฟ้า

  • 3.พลังงานน้ำ (Hydropower): ได้จากการใช้พลังงานของน้ำไหลในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น โดยการใช้เขื่อน

  • 4.พลังงานไบโอมาสส์ (Bioenergy): ได้จากการใช้วัสดุทางชีวภาพ เช่น ไม้, เศษซากพืช, หรือเศษอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อผลิตไฟฟ้า, เชื้อเพลิง, หรือก๊าซเชื้อเพลิง

  • 5.พลังงานทางทดแทน (Geothermal Energy): ได้จากความร้อนภายใต้ผิวดิน ที่ใช้เครื่องเจริญไอน้ำเพื่อสร้างไฟฟ้า

  • 6.พลังงานทะเล (Tidal Energy): ได้จากการใช้คลื่นทะเลหรือการเคลื่อนที่ของน้ำทะเลในการสร้างไฟฟ้า

การนำพลังงานสะอาดมีผลทั้งในการลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง, ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, และสร้างการทำงานในวงเล็บเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคต

CR.chatGPT

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page