top of page

ขยะอันตรายคือ

ขยะอันตรายคือขยะที่มีภาวะทางกายหรือทางเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, สุขภาพมนุษย์, หรือสัตว์ หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางภายในและภายนอก ขยะอันตรายมักมีสารพิษ, สารเคมี, หรือสารมีความเสี่ยงที่สูง.

ตัวอย่างขยะอันตรายที่พบบ่อยได้แก่:

1.สารเคมีอันตราย:เป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ เช่น สารเคมีพิษ, สารตะกั่ว, หรือสารเคมีที่มีภาวะพิษ.

2.ขยะที่มีเชื้อโรค: หรือขยะที่มีภาวะทางอุจจาระ, ขยะที่มีเชื้อโรคหรือมีการแพร่เชื้อโรคได้ เช่น ขยะที่เกิดจากโรงพยาบาล.

3. ขยะที่มีลักษณะทางกายพิเศษ:ขยะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น ขยะที่มีความร้อน, ขยะที่เป็นไฟไหม้, หรือขยะที่มีสมบัติทางกายภาพที่อันตราย.

4.ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste):ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารเคมีอันตราย เช่น โลหะหนัก, สารเคมีพิษ, และวัสดุที่มีความเสี่ยง.

การจัดการขยะอันตรายจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันการปล่อยสารพิษหรือมลพิษไปยังสิ่งแวดล้อม การทำลายขยะ, การบริหารขยะในรูปแบบที่ปลอดภัย, และการรีไซเคิลวัสดุที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างของวิธีการจัดการขยะอันตราย.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page