top of page

การแก้ไขปัญหาขยะในทะเลไทย

การแก้ไขปัญหาขยะในทะเลไทย

1.การศึกษาสาเหตุและมีการทำความเข้าใจ:- การศึกษาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไข.

2.การแก้ไขระบบการจัดการขยะ: - การปรับปรุงและเสริมสร้างระบบการจัดการขยะในทางที่เหมาะสม.

3.การส่งเสริมการลดขยะและรีไซเคิล:- การส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกและวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ, รวมถึงการสนับสนุนการรีไซเคิล.

4.การส่งเสริมการทำความสะอาดชายฝั่ง:- การจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งเพื่อเก็บขยะที่ถูกทิ้ง.

5.การสร้างความตระหนักรู้สึกในสังคม:- การพัฒนาความตระหนักรู้ในสังคมเพื่อลดการทิ้งขยะและการให้ความร่วมมือจากประชาชน.

การแก้ไขปัญหาขยะในทะเลไทยเรียกให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ, เอกชน, และประชาชน เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ประสบปัญหานี้.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

コメント


bottom of page