top of page

การอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม “กฎหมายมลพิษอากาศและการจัดการสารเคมี”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญรับชม VDO การอบรม “การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การใช้งานระบบทะเบียนลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) และการใช้งานระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ( i-Single Form )”

ผ่านช่องทาง Youtube กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ( ภาค 1 ) https://www.youtube.com/watch?v=4Eu_SdGkMVQ

ตอนที่ 2 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ( ภาค 2 ) https://www.youtube.com/watch?v=Q4IonBNqkws

ตอนที่ 3 การใช้งานระบบทะเบียนลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) และการใช้งานระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ( i-Single Form ) https://www.youtube.com/watch?v=OVdl6YRn-S4

เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/.../1Pq01LPiYE-UMJaLsisO0edBQbf2...
ดู 6 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Commenti


bottom of page