top of page

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-waste

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากขยะที่มีอิเล็กทรอนิกส์มักมีสารพิษที่อันตรายและสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีการเสนอเสนอการนำมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งออกไปที่ถูกทำลายโดยไม่เหมาะสม.

นั่นหมายความว่า เมื่อมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหายหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการทำการทิ้งทางออกที่ปลอดภัยและยังสามารถนำของมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล. นอกจากนี้, การเพิ่มความตระหนักรู้ในประชาชนเกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องในการกำจัด e-waste และการส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนการรีไซเคิลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ.

หลายประเทศได้นำเสนอระบบการเก็บ e-waste และมีโรงงานที่มีการดำเนินการในการแยกแยะและกำจัด e-waste อย่างปลอดภัย. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในการกำจัด e-waste อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการจัดการกับปัญหา e-waste.

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

📗Waste Management

-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

📗Environment Test

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย

📗Monitoring Well

-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

📗Carbon Credit Consultant

-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 4 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comentários


bottom of page