top of page

กากของเสียอุตสาหกรรม คือ อะไร ?

กากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการรื้อถอนหรือก่อนสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น

สิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเรื่องจักร หรืออุปกรณ์จนถึงการรื้อถอน หรือ ก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงาน ที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงานหรือ ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของเหลือใช้ ภาชนะบรรจุของปนเปื้อน ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องประมาณ 70,000 กว่าแห่ง แต่ละปีจะมีกากของเสียอุตสาหกรรม มากถึง 37 ล้านตัน

CR. http://reg3.diw.go.th/diw_info/infographic

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

Comments


bottom of page