top of page

บริการของเรา

 • จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฏห...

  1 hr

 • นำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ

  1 hr

 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ต...

  8 hr

 • บริการล้าง ทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ

  1 hr

 • บริการติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

  1 hr

 • บริการรับยางทุกประเภท มาเข้ากระบวนการ Pyrolysis เพื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพ...

  1 hr

 • บริการตรวจวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน

  1 hr

 • บริการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย

  1 hr

 • บริการตรวจวัดกลิ่น และช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องกลิ่นอย่างเป็นระบบ

  1 hr

 • บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint

  1 hr

bottom of page